KS Praha logo
CZ
CZ EN

Vyjádření k působení skupiny Sinčchondži a k jejímu předsedovi Man Hee Leemu

Aktuality Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 28.10.2021

V posledních týdnech byli členové našeho sboru ve zvýšené míře oslovováni členy Sinčchondži, a to jak prostřednictvím internetu, tak osobně. Lidé byli zváni, aby se zapojili do biblického studia, při kterém Bibli prostřednictvím internetu vykládá předseda organizace Sinčchondži Man Hee Lee. Přestože nemíváme ve sboru zvyk varovat členy před účastí na různých seminářích a vyučováních, protože předpokládáme, že každý obrácený člověk je veden Duchem svatým a dokáže na základě svého studia Bible osobně rozlišovat učení, které je v souladu s Biblí, a které s ní je v rozporu, současná situace se natolik vymyká běžným pozváním a rozptylu ve výkladu Bible, že jsem se rozhodl krátce se vyjádřit a vysvětlit, proč studium těchto seminářů považuji nejen za zbytečné, ale dokonce za nebezpečné.

  1. Man Hee Lee hned na začátku svého životopisu uvádí, že může Bibli autoritativně vykládat, neboť ji ovládá, spolkl slovo, viděl, co se dělo ve Zjevení a je tedy speciálně vyvolen k jeho výkladu. Popisuje zjevení hvězdy jako potvrzení své výjimečnosti, uzavřel smlouvu, kterou podepsal svou krví. Není zřejmé, zda se jedná o okultní zkušenost, nebo o výmysl. Rovnou uvádí, že jeho výklad je jiný, než co učí ostatní vykladači.
    Ani Pavel při výkladu Bible neargumentuje svým zjevením popsaným ve 2. Korintským 12 a naprosto jasně dokládá, že naše poznání je částečné (1. Korintským 13,9). Jediný autoritativní výklad Božího slova přísluší tomu, který vedl pisatele, tedy Duchu svatému (2. Petrova 1,20–21). Tomu odporuje tvrzení v materiálech organizace Sinčchondži, že jediné plné zjevení a správný výklad Bible má ona.
  2. Man Hee Lee tvrdí, že jako byl předpovězen příchod Pána Ježíše, byl stejně předpovězen i jeho příchod (tj. příchod Man Hee Leeho). Ztotožňuje se s postojem Pána Ježíše v Janovi 5,19 a tvrdí, že vidí jednat Otce stejně, jako ho viděl jednat Ježíš. Vztahuje na sebe verš Zjevení 22,16 a vydává se za tam zmíněného anděla. Naznačuje, že spolkl svitek ve Zjevení 10, i když kontext mluví o autorovi Zjevení. Pro tato jeho tvrzení nejsou žádné podklady v Bibli a ve vyučování Man Hee Leeho nejsou ani předkládány argumenty. Zaznívá tam pouze tvrzení, že on jediný může věci vyložit, protože zatímco ostatní knihu Zjevení nastudovali, on věci v ní popsané viděl. V Bibli nečteme, že bychom měli někoho takového očekávat a před samozvanými proroky jsme varováni.
  3. V poslední době je možné některé semináře slyšet na YouTube kanálu i ze záznamu. Stále ovšem nejsou dostupné písemné materiály a podle zpráv absolventů vyšších lekcí seminářů je Man Hee Lee označován za Zastánce z Jana 16,7. Tvrzení se objevilo i na písemných pozvánkách na semináře. Toto slovo Pána Ježíše mluví o Duchu svatém, který byl poslán o letnicích a bez něhož by nebylo možné, aby rostla církev a lidé byli zachraňováni. Nemůže se týkat žádného člověka.

Určitě by se dalo polemizovat s některými dalšími konkrétními výklady, třeba s připomenutím toho, co se stalo při zničení Jeruzaléma v roce 70, nebo s tím, že těhotné a kojící ženy jsou obrazem pastorů, ale to všechno mohou být výkladové varianty, jakkoli bizarní.

Mohli bychom upozorňovat na manipulativní propracované metody při oslovování lidí, na lhaní získávaným členům, které už bylo ze strany organizace přiznáno a obhajováno, na snahu oddělit zájemce o studium od rodiny a přátel. To by ovšem mohlo být jen morální selhání jednotlivých členů.

Zásadní je, že předseda hnutí na sebe vztahuje biblické odkazy, které se ho netýkají, vydává se za někoho s velikou duchovní autoritou, kterou nemá, a jeho prohlášení mají rouhavý charakter, když se  srovnává s Pánem Ježíšem a Duchem svatým. Naznačuje, že pro spásu kromě Kristovy oběti potřebujeme přijmout ještě jeho učení a že není na světě nikdo, kdo by mohl učit jako on. Zpochybňuje tedy působení Ducha svatého ve věřících. Vztahuje se na něj varování Pána Ježíše před falešnými kristy a proroky z Matouše 24,24 a patří do skupiny antikristů z 1. Janovy 2,18. Sám na sebe uvodí zlořečení ze Zjevení 22,18–19 a naplňuje prorocké slovo z 1. Timoteovi 4,1.

Pro zájemce o další informace je možné odkázat na vyjádření Jakuba Limra, pastora KS Mozaika Hradec Králové, na https://youtu.be/M_6s0ZBfnAA

Celá situace ukazuje na potřebu každého křesťana být nasycen Božím slovem. Pokud Boží slovo neznáme a nejsem jím nasyceni, potom nemáme smysly vycvičené k rozsuzování dobrého a zlého (Hebreům 5,14), lehce se necháme svést kdejakým učením (Efezským 4,14) a nerozeznáme, když odporuje Božímu slovu zjevenému v Bibli. Pokud je pro někoho problém věnovat denně třeba patnáct minut čtení a studiu Bible, ale potom věnuje hodiny poslechu různých seminářů, může být lehce polapen do bludu. Stejně tak je důležité zakotvení v živém sboru, kde jsme vystaveni působení Ducha svatého, Božího slova a obecenství s dalšími křesťany.

Lubomír Ondráček, hlavní pastor KS Praha