KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Moc Božího slova

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 28.2.2020

Někdy kolem sebe slyším, že se křesťané dělí na ty, co dávají přednost Božímu slovu, a na ty, kteří spíše vyhledávají Boží moc. Na první pohled se zdá, že tomu tak opravdu je. Dokonce v jednom místě v Bibli se o tom píše. Pán Ježíš mluví se saduceji a říká jim: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží.“ (Mt 22,29)

Když si tento verš obrátíme, pak nám vyjde jednoduchý duchovní princip. Pokud se nemáme mýlit, je třeba znát jak Písma, tak i Boží moc. Oboje je stejně důležité. Pravdou je, že znalost Božího slova je v poslední době někdy poněkud slabší než dříve, a také to, že je mnoho těch, kteří žijí svůj duchovní život podle toho, jak se momentálně cítí. My ale máme být vedeni Duchem, a ne svými pocity. Pokud zakoušíme Boží působení skrze chválu a modlitbu, pak je to dobře. Není nic špatného na tom prožívat radost, pokoj, nadšení, lásku atd. Je ale třeba, aby se náš život s Bohem nesoustředil jen na tyto věci, ale abychom se v první řadě „sytili“ Božím slovem. Jeden z veršů v Bibli nám říká, že je to právě Boží slovo, které nám pomůže oddělit (rozpoznat) to, co je duchovní, od toho, co je duševní.

Osobně si ale také myslím, že když Pán Ježíš mluví o znalosti Písma a Boží moci, tak tím neříká, že samo Písmo v sobě moc nemá. Právě naopak. Je to spíše myšleno tak, že Bůh jedná jak skrze Písma, tak i jinými způsoby – modlitba, duchovní dary, svědectví atd.

V listě Římanům se píše o tom, že víra je ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Chceš, aby rostla tvoje víra? Pak máš tady návod, co dělat. Na jiném místě se píše o tom, že máme jednat na základě víry. I když v nás víra může působit skrze mnoho dalších věcí, jako je svědectví o Božím jednání, to, když osobně vidíme Boží působení, jeho moc a slávu, když k nám mluví atd., tak hlavním zdrojem Boží moci a jeho působení v nás je Boží slovo – Bible.

Apoštol Pavel napsal Timoteovi: Od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku (2Tm 3,15 – 17).

Tady to apoštol Pavel dobře vystihuje. Ano, ten samý Pavel, který na jiném místě mluví o tom, že si máme navzájem sloužit duchovními dary, že duchovní dary jsou určené k budování církve (tedy křesťanů – tebe a mě), ten, který říká, že si přeje, aby všichni prorokovali atd., tady dává velký důraz na Boží slovo, a dokonce dává určitý výčet toho, co nám může přinést, k čemu je určené. Před časem jsem slyšel svědectví o drogovém pěstiteli v Kolumbii. Byl velitelem skupiny, která v džungli pěstovala a prodávala drogy. Ale také rád četl knihy, kterých ale moc neměl. Když jednou dostal Nový zákon, tak z něj začal všem každý večer u ohně předčítat. To nakonec vedlo k tomu, že uvěřil on a část jeho lidí. Potom skončili s pěstováním drog a on začal Bohu sloužit. To svědectví bylo velmi silné.

Sám jsem také před mnoha lety uvěřil tak, že jsem četl Bibli a viděl mocné Boží jednání v mém životě. A dnes je to stejné, protože Bůh je stejný. Potřebujeme obnovovat svůj vztah k Božímu slovu. Můžeme začít tím, že se ho budeme číst s modlitbou: „Bože, dej mi nové, hlubší porozumění tvému Slovu. Ukaž mi, co platí pro můj život a dej, ať moc tvého Slova působí v mém životě a v životech lidí kolem mě. Amen.“

Petr Kácha

Celý Sborový dopis