KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Naplnění zaslíbení

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 27.4.2021

Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Joela: „I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mládenci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.“ (Sk 2,16–17)

Svátek Letnic byl ustanoven již skrze Mojžíše a Izraelci ho slavili padesátý den po Velikonocích. Byl to svátek, kdy přicházeli do Jeruzaléma, svátek prvotin, kdy speciálně děkovali za úrodu. V podstatě dnes bychom řekli dožínky. Nejinak tomu bylo i v roce, kdy byl Pán Ježíš ukřižován.

Nevíme, jak zasáhla Kristova smrt většinu Izraelců, ale určitě silně zasáhla jeho učedníky. Sto dvacet se jich shromáždilo v poslušnosti Ježíšových slov a čekali, až se naplní Otcovo zaslíbení – budou pokřtěni Duchem svatým. Nevěděli kdy, asi ani jak to bude vypadat, a tak už deset dnů zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě.

U proroka Joela nevíme, kdy žil, a nedaří se datovat, z kterého období je jeho proroctví. To, že prorokuje v době existence chrámu a došlo k invazi kobylek, je pro stanovení období jeho života nedostatečné. Nevím, kdy očekával naplnění svého proroctví o vylití Ducha a kdy ho očekávali jeho posluchači, pro které byla představa vylití Ducha na každého (nejen na kněze, krále a proroky) možná těžko přijatelná.

No a najednou se něco děje. Zvuk, vítr, ohnivé jazyky, mluvení v jiných jazycích. Možná to připomínalo oheň na hoře, kde Mojžíš přijímal desky úmluvy. O jiných jazycích není v Joelovi ani v Ježíšově vyučování ani slovo. Nikdo nemá vidění, a protože těžko někdo spal, tak asi ani sen. Přesto Petr přijímá zjevení, že nastalo to, co prorokoval Joel a co zaslíbil Ježíš – křest Duchem.

Učedníci jsou změnění. Už byli znovuzrození, měli věčný život, patřili Bohu. Nyní ale jako by přeřadili na vyšší rychlost – v letectví by se to dalo popsat jako zapnutí forsáže. Začínají lépe rozumět tomu, co je Ježíš učil. Jejich kázání začínají provázet uzdravování a zázraky. Během několika let vznikají křesťanské sbory v Izraeli, ve Středomoří a až v Římě. Během několika desetiletí je zvěst evangelia rozšířena v celé Římské říši. A během dvou století se křesťanství stává státním náboženstvím Říma (což je událost sice sporná, ale dokazuje rychlé šíření zvěsti evangelia). Křesťané v moci Ducha svatého kážou, uzdravují, vymítají démony, jejich životy jsou proměňovány, jsou ochotni pro Krista ztratit vše včetně svých životů. Naplňuje se Ježíšovo zaslíbení, že on zbuduje svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

I letos si připomínáme Letnice, tedy vylití Ducha svatého a vznik církve – Kristova těla. Mnozí z nás si mohou připomenout moment, kdy sami byli pokřtěni Duchem svatým. Většinou jsme začali mluvit jinými jazyky a většinou při tom nebyly ohnivé jazyky na našich hlavách. Jenže Duchem svatým jsme nebyli pokřtěni proto, abychom měli hezkou vzpomínku a mohli mluvit v jazycích, i když modlitbu v jazyku považuji pro svůj duchovní růst za nezanedbatelnou. My máme prorokovat, mít vidění, sny, vidět zázraky a záchranu lidí. To je důvod, proč Bůh vylil Ducha na všeliké tělo.

Když čtu Skutky, tak vím, že to není pohádka ani pouze dějepisná fakta – stalo se to, to ano, ale má se to dít dál. Takže využijme letošní Letnice k novému hledání Boží tváře. Zůstávejme v modlitbě – nepíše se mně to lehce, bojuji o čas a soustředění na modlitbu, ale vím, že bez ní to nepůjde. Pokud jsi Duchem svatým zatím pokřtěn nebyl, tak o křest Otce požádej a požádej třeba o modlitbu i někoho jiného. Pokud jsi křest již přijal, tak začni podle návodu Pavla v dopise do Korintu usilovat o lásku a dychtit po duchovních projevech. Duch svatý byl vylit, to je skutečnost, která se stala před skoro dvěma tisíci lety. Potřebujeme jen uchopit to, co nám Bůh dal. Já to potřebuji uchopit a nebudu spokojen, dokud neuvidím více těch, co jsou zasaženi v srdci (Sk 2,37).

Lubomír Ondráček

Celý Sborový dopis